“Mooi vertellen”

Dennis Wals - blije klant

Meldplicht datalekken

Inleiding

Rhinoz websites + marketingteksten, een activiteit van Rhinoz Marketing Creations, gevestigd in Soest op Oude El 18 en ingeschreven bij de KvK onder nummer 55619315, verwerkt persoonsgegevens voor en in opdracht van de cliënt. De Wet Bescherming persoonsgegevens merkt Rhinoz websites + marketingteksten daarom aan als ‘bewerker’ en de cliënt aan als ‘verantwoordelijke’, in de zin van deze wet. De Wet Bescherming Persoonsgegevens vereist dat Rhinoz websites + marketingteksten en de cliënt een bewerkersovereenkomst sluiten. Tevens is uitgelegd hoe Rhinoz websites + marketingteksten met de wet Meldplicht Datalekken omgaat.

1.1 Bewerkersovereenkomst

Het onderstaande beschouwen wij als een bewerkersovereenkomst:

Rhinoz websites + marketingteksten en de cliënt verplichten zich hierbij over en weer om de Wet bescherming Persoonsgegevens na te leven en zal de persoonsgegevens slechts verwerken in opdracht van de cliënt om uitvoering te geven aan de overeenkomst. Het is Rhinoz websites + marketingteksten niet toegestaan de van de cliënt verkregen persoonsgegevens voor andere doeleinden te verwerken dan voor de doeleinden zoals genoemd in de overeenkomst en in deze voorwaarden. Aangezien Rhinoz websites + marketingteksten de gegevens voor en in opdracht van de cliënt verwerkt, garandeert de cliënt dat de persoonsgegevens verwerkt mogen worden op basis van een in de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) genoemde grondslag.

Rhinoz websites + marketingteksten neemt passende technische en organisatorische maatregelen om de persoonsgegevens van de cliënt te beveiligen tegen verlies of enige vorm van onrechtmatige verwerking. Deze maatregelen worden aangemerkt als een passend beveiligingsniveau in de zin van de WBP. De cliënt is gerechtigd om tijdens de looptijd van de overeenkomst door een onafhankelijke deskundige de naleving hiervan te controleren, bijvoorbeeld door middel van een audit. De cliënt zal alle kosten in verband met deze controle dragen.

1.2 Wet meldplicht datalekken

Indien blijkt dat bij Rhinoz websites + marketingteksten sprake is van een datalek (als bedoeld in artikel 34a van de WBP) dat door Rhinoz websites + marketingteksten gemeld moet worden aan de Autoriteit Persoonsgegevens en/of de betrokkene(n), dan zal Rhinoz websites + marketingteksten de cliënt daarover zo snel mogelijk informeren nadat Rhinoz websites + marketingteksten bekend is geworden met het datalek. Rhinoz websites + marketingteksten probeert aan de Autoriteit Persoonsgegevens en/of de betrokkene(n)direct alle informatie te verstrekken die nodig is voor een volledige melding. Rhinoz websites + marketingteksten dient en zal dit onverwijld melden bij het Meldloket datalekken Autoriteit Persoonsgegevens. Indien alle benodigde informatie nog niet bekend is (bijvoorbeeld omdat het datalek door Rhinoz websites + marketingteksten nader wordt onderzocht), zal Rhinoz websites + marketingteksten in ieder geval eerst een voorlopige melding bij de Autoriteit Persoonsgegevens en/of de betrokkene verrichten.

Indien de cliënt van Rhinoz websites + marketingteksten een (voorlopige) melding bij de Autoriteit Persoonsgegevens en/of de betrokkene eist over een datalek bij Rhinoz websites + marketingteksten, terwijl zonder meer voor de cliënt duidelijk is dat er bij Rhinoz websites + marketingteksten geen sprake is van een datalek als bedoeld in artikel 34a van de WBP, dan is de cliënt aansprakelijk voor alle door Rhinoz websites + marketingteksten in dat kader geleden schade en kosten (waaronder begrepen de reputatieschade) welke Rhinoz websites + marketingteksten daardoor leidt. Rhinoz websites + marketingteksten zal de melding dan direct intrekken.